• Itinerari ADGG0208 - Activitats administratives en la relació amb el client
  • Família CP
  • Durada 120 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Per determinar - Aula Per determinar
01/11/2022 - 30/11/2022 Dilluns a Divendres (15:00 - 19:00) 18 places disponibles

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “ADGG0208- Activitats administratives en la relació amb el client”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Objectius

C1 Aplicar tècniques de comunicació oral, presencial o telemàtica, transmetent informació d’acord amb els usos i costums socioprofessionals habituals de l’organització i interlocutors tipus. I aplicar tècniques de comunicació escrita en la redacció i emplenament d’informació i documentació, oficial o privada, mitjançant la utilització de mitjans ofimàtics i electrònics.

C2 Aplicar les tècniques de registre i distribució de la informació i documentació, facilitant el seu accés, seguretat i confidencialitat.

C3 Aplicar les tècniques de comunicació comercial en les operacions de compravenda, a través dels diferents canals de comercialització, atenent a criteris de qualitat de servei d’atenció a client. I efectuar els processos de recollida, canalització i / o resolució de reclamacions, i seguiment de clients en els serveis postvenda.

C4 Aplicar mètodes de control d’existències i principals sistemes de gestió de magatzem en funció de la tipologia dels productes i / o serveis, de l’activitat empresarial, de manera convencional i informàtica.

C5 Gravar dades de documents o de taules aplicant tècniques mecanogràfiques en un teclat, amb precisió, velocitat i qualitat d’escriptura a el tacte a través d’aplicacions informàtiques específiques que permetin la integració i cooperació en grups contribuint a crear un clima de treball productiu i un treball de qualitat, d’acord amb una ètica personal i professional definida.

C6 Arxivar, cercar, recuperar i organitzar la informació, de manera convencional i informàtica, segons els procediments establerts per l’organització.

C7 Comunicar-se en una llengua estrangera, amb un nivell d’usuari independent, en les activitats d’activitats administratives de recepció i relació amb el client. I omplir i interpretar la documentació corresponent.

C8 Participar en els processos de treball de l’empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el centre de treball.

Continguts