fbpx
  • Itinerari Nivells
  • Família Nivells
  • Durada 60 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest curs va dirigit a persones que tenen un nivell B.2.A. i volen continuar ampliant coneixements.

El centre recomana fer aquest curs juntament amb el curs Anglès B.2.A.

Objectius

Capacitar a l’alumnat per a utilitzar l’idioma amb soltesa i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptuals i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL).

Continguts

A. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
A.1 Contenidos léxico-semánticos
1. Vocabulario
2. Formación de palabras
3. Significado
A.2 Contenidos gramaticales
1. Oración
2. Nombres y adjetivos
Nombre
Adjetivos y otros complementos del nombre
3. Determinantes
4. Pronombres
5. Verbos
6. Adverbios
Adverbios y locuciones adverbiales
7. Enlaces
Conjunciones y Locuciones Conjuntivas
Preposiciones y posposiciones
A.3 Contenidos ortográficos
A.4 Contenidos fonéticos y fonológicos
B. COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICAS Y SOCIOCULTURALES
Contenidos sociolingüísticos y socioculturales
C. COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS
C.1 Contenidos funcionales
C.2 Contenidos discursivos
Tipología textual