fbpx
 • Itinerari Fiscalitat
 • Família Gestió
 • Durada 20 hores
 • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

El curs de l’Impost sobre el valor afegit (IVA) és un curs 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Va dirigit a persones que vulguin aprendre a realitzar diferents tràmits per a la liquidació d’impostos i saber identificar-los.

A més és un curs complet, en el qual tindràs tant teoria com pràctica, per tant, dominaràs el tema de la liquidació d’impostos.

Els cursos es fan en aula virtual a excepció de la primera sessió, que és presencial al centre per fer-vos entrega del material i per signar la documentació corresponent.

Poden accedir:

 • Treballadors en actiu
 • Autònoms
 • Persones en situació d’ERTO

 

Places minoritàries

 • Persones inscrites al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)

En aquest cas a ser un curs (PS) no poden accedir treballadors de l’administració pública, però poden fer tots els cursos que pertanyen al programa (PT).

Objectius

Objectius generals:

 • Conèixer les característiques generals de l’impost sobre el valor afegit iva i el seu àmbit d’aplicació.
 • Saber diferenciar els diversos fets imposables de l’impost sobre el valor afegit i distingir especialment les operacions que constitueixen lliuraments de béns de les que es consideren prestacions de serveis.

Objectius específics:

 • Delimitar quin és el lloc de realització del fet imposable i quin és la meritació de l’impost sobre el valor afegit en les diferents operacions que grava.
 • Comprendre el mecanisme d’aplicació de l’impost sobre el valor afegit, especialment quant als instituts de la repercussió i la deducció del tribut.
 • Assimilar quines són les obligacions i els deures formals relatius a l’impost sobre el valor afegit, especialment en relació amb la facturació.

Continguts

1. Naturalesa de l’impost
1.1. Caràcters bàsics
1.2. Fonts normatives i àmbit d’aplicació

2. Exempcions en operacions interiors
2.1. Classes d’exempcions
2.2. Característiques i efectes propis de les exempcions

3. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu
4. Adquisicions intracomunitàries de béns
4.1. Adquisicions intracomunitàries
4.2. Importacions

5. Importacions de béns

6. Repercussió de l’impost
6.1 Base imposable
6.2. Lliurament de béns i prestació de serveis
6.3. Adquisicions intracomunitàries i importacions
6.4. Modificació de la base imposable

7. Deduccions
7.1. Règim general

8. Regla de la prorrata
8.1. Rectificació de deduccions
8.2. Devolucions
8.3. Supòsits generals
8.4. Supòsits especials

9. Obligacions dels subjectes passius
9.1. Obligacions materials
9.2. Obligacions formals

10. Comptabilitat de l’IVA.