• Itinerari ADGG0208 - Activitats administratives en la relació amb el client
  • Família CP
  • Durada 90 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “ADGG0208- Activitats administratives en la relació amb el client”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Objectius

C1 Comprendre les idees generals i els detalls específics de les gestions tipus habituals de la gestió administrativa en la relació amb el client en llengua estrangera estàndard, transmeses en converses, gravacions, instruccions, o altres, clars i sense distorsions o sorolls.

C2 Interpretar documentació rutinària professional de caràcter senzill, en llengua estrangera estàndard, pròpia de les activitats de gestió administrativa en relació amb el client, obtenint informacions rellevants, utilitzant quan sigui necessari material de consulta i diccionaris.

C3 Produir missatges orals senzills, enllaçats i estructurats en llengua estrangera amb raonable fluïdesa, en situacions habituals i no complexes de l’àmbit social i professional de l’àrea d’administració i recepció, realitzant un ús adequat de les normes de cortesia habituals.

C4 Redactar i emplenar textos habituals, rutinaris i senzills en les activitats administratives en relació amb el client, en llengua estrangera estàndard, de manera precisa i en tot tipus de suport, utilitzant el llenguatge tècnic bàsic apropiat i, aplicant criteris de correcció, ortogràfica i gramatical .

C5 Mantenir converses de forma clara, en llengua estrangera estàndard, en les activitats administratives de relació amb el client, amb certa naturalitat i confiança, comprenent i proporcionant explicacions en situacions habituals tipus, rutinàries de l’àmbit professional.

Continguts