fbpx
  • Itinerari Nòmines
  • Família Nòmines
  • Durada 30 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit per a aquell públic que aquest interessat a realitzar la segona part en l’àmbit superior. En aquest curs aprendràs a controlar l’elaboració d’una nòmina. A part adquiriràs destresa, coneixements tecnològics d’informació, temes relacionats amb analítica i sobretot saber manejar la informació confidencial de les persones.

A més, si t’arriba a interessar molt el tema relacionat sobre aquest sector, podràs trobar més cursos en la nostra pàgina web. Sobretot, recorda que és un curs 100% subvencionat per la Formació Contínua de Catalunya, per tant, no té cap cost per a l’alumne/a.

Poden accedir:

  • Treballadors en actiu
  • Autònoms

 

Tenim places minoritàries:

  • Persones inscrites al SOC (servei d’ocupació de Catalunya)

 

IMPORTANT!

En aquest cas a ser un curs (PS) no poden accedir treballadors de l’administració pública, però poden realitzar tots els cursos que pertanyen al programa (PT).

Objectius

  •  Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per a confeccionar nòmines en els diferents supòsits que puguin succeir en l’empresa així com l’elaboració de les corresponents assegurances socials, coneixent els principals aspectes de la contractació, suspensió i extinció de la relació laboral així com les prestacions de la seguretat social.

Continguts

1. Gestió laboral.
1.1. L’empresa i la Seguretat Social.

2. Règim general de la seguretat social.

3. Inscripció de l’empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris.

4. El règim especial dels treballadors autònoms.

5. Llibres obligatoris.

6. El calendari laboral.

7. La contractació de treballadors.

8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes.

9. Suspensió de la relació contractual.

10. L’expedient del treballador.

11. Contractes bonificats.

12. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.

13. Liquidacions.
13.1. Baixes per contingències comunes i professionals.
13.2. Retencions a compte de l’IRPF.
13.3. Retribucions en espècie i el seu tractament.
13.4. Situacions especials.
13.5. Incapacitat temporal i maternitat.
13.6. Contractació a temps parcial.
13.7. Cotització a la Seguretat Social.
13.8. Impresos oficials i terminis de presentació.
13.9. Omplir TC-1, TC-2.
13.10. Tipus de cotització
13.11. Ajornaments i recàrrecs.
13.12. Sistema RED.

14. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris, Classificació, Tipus i efectes, Liquidació i quitança

15. Principals Prestacions del Sistema de Seguretat Social.

16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.