fbpx
 • Itinerari Nivells
 • Família Nivells
 • Durada 60 hores
 • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest curs va dirigit a les persones que tenen un nivell B.1 i volen continuar ampliant els seus coneixements.

El centre recomana fer aquest curs juntament amb el curs Anglès B.2.B.

Objectius

Capacitar a l’alumnat per a utilitzar l’idioma amb soltesa i eficàcia en situacions habituals i
més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL).

Continguts

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

1. Continguts lèxic-semàntics

 • Vocabulari
 • Formació de paraules
 • Significat

2. Continguts gramaticals

 • Oració
 • Noms i adjectius
 • Adjectius i altres complements del nom
 • Determinants
 • Pronoms
 • Verbs
 • Adverbis
 • Adverbis i locucions adverbials
 • Enllacis
 • Conjuncions i Locucions Conjuntives
 • Preposicions i posposicions

3. Continguts ortogràfics

4. Continguts fonètics i fonològics

 

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

1. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

 • Continguts funcionals
 • Continguts discursius
 • Tipologia textual