fbpx
 • Itinerari Finances i recursos humans
 • Família Gestió comptable
 • Durada 60 hores
 • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Submergeix-te en el fascinant món de la comptabilitat avançada amb el nostre programa de 60 hores dissenyat per a portar les teves habilitats financeres al següent nivell. Aquest curs proporcionarà als alumnes una comprensió profunda dels conceptes comptables més avançats, les últimes regulacions fiscals i les estratègies innovadores per a optimitzar la gestió financera.

Certificat oficial: En completar amb èxit el curs, rebràs una certificació reconeguda pel Consorci, enfortint el teu perfil professional i obrint noves oportunitats laborals.

PLACES DISPONIBLES:

 • Treballadors en actiu: 70%
 • Aturats inscrits al SOC: 30

 

 

NIVELL DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL: 2

 

REQUISITS D’ACCÉS:

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la Universitat.

 

Objectius

 • Domini de Conceptes Avançats
 • Aplicació Pràctica
 • Actualització Normativa
 • Ús d’Eines Tecnològiques
 • Anàlisi Estratègica

Continguts

1. Recordatori de conceptes generals
1.1. Cas pràctic

2. Immobilitzat
2.1. Valoració dels immobilitzats
2.2. Amortització
2.2.1. Comptabilització.
2.2.2. Normativa fiscal de valoració.

3. Provisions i deterioraments de valor
3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
3.1.1. El principi de prudència
3.2. Principals provisions en el PGC
3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior
3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en e l’Impost de Societats
3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

4. Moneda estrangera.
4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera
4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.
4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
4.2.1. Diferències de canvi
4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
4.3. Tractament comptable de les operacions
4.3.1. En el moment de realitzar-se
4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici

5. Valors mobiliaris
5.1. Concepte de valors mobiliaris
5.2. Principals tipus de valors
5.2.1. Instruments de patrimoni
5.2.2. Instruments de deute
5.3. Classificació dels instruments financers actius en PCG
5.3.1. Informació que ens aporta la classificació
5.3.2. Grups
5.4. Classificació dels instruments financers actius en PCG de Pymes
5.4.1. Grups
5.5. Concepte de cost amortitzat
5.5.1. El tipus d’interès efectiu
5.5.2. Significat
5.5.3. Càlcul
5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions
5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici.

6. Comptabilització de l’Impost de societats.
6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
6.1.1. Principals impostos de cada tipus
6.2. Definició de l’Impost de Societat
6.2.1. Àmbit d’aplicació
6.2.2. Base imposable
6.2.3. Tipus impositiu
6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
6.3.2. Diferències entre unes i altres.
6.4. Comptabilització de l’impost
6.4.1. Impost corrent
6.4.2. Impost diferit
6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.
6.5. Bases imposables negatives
6.5.1. Compensació
6.5.2. Crèdit impositiu